Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Meike’s Natural Support

Artikel 1 Begrippen

1. Meike Coppoolse van Meike’s Natural Support, KvK 91118816,: de opdrachtnemer(therapeut), gevestigd in Middelburg, Oosterscheldestraat 162.

2. Opdrachtgever(cliënt): de natuurlijke- of rechtspersoon die met Meike Coppoolse een overeenkomst sluit, gebruikt maakt van de diensten van Meike Coppoolse en/of aan wie Meike Coppoolse een offerte heeft uitgebracht.

3. Diensten: alle diensten die Meike Coppoolse biedt, zoals (maar niet beperkt tot): consults en coachingstrajecten.

4. Website: de website van Meike Coppoolse. Toegankelijk via www.meikesnaturalsupport.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachtbevestigingen, diensten alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer(therapeut) Meike Coppoolse en de opdrachtgever(cliënt).

2. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Meike Coppoolse voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

5. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Meike Coppoolse in haar offerte anders aangeeft.

2. Een offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Meike Coppoolse anders aangeeft in haar offerte.

3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.

4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Meike Coppoolse daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.

5. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever(cliënt) verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Meike Coppoolse (therapeut) het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.

6. Meike Coppoolse kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever(cliënt) redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

7. Genoemde termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen Meike Coppoolse(therapeut) en de opdrachtgever(cliënt) komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en Meike Coppoolse de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaard.

2. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.

3. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.

4. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Meike Coppoolse schriftelijk is bevestigd en de opdrachtgever(cliënt) het volledige factuurbedrag voldaan heeft.

5. Meike Coppoolse is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.

6. Alle gegevens, informatie, begeleidingsplannen, rapportages, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Alle overeenkomsten worden door Meike Coppoolse naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Meike Coppoolse kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Meike Coppoolse niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.

2. Meike Coppoolse heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.

3. Eventuele levertermijnen in een offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Meike Coppoolse een levertermijn overschrijdt dan dient opdrachtgever(cliënt) Meike Coppoolse schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Meike Coppoolse een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6 Informatie en medewerking opdrachtgever

1. Opdrachtgever(cliënt) dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Meike Coppoolse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan Meike Coppoolse te verstrekken.

2. Indien opdrachtgever(cliënt) de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Meike Coppoolse verstrekt, dan heeft Meike Coppoolse het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij opdrachtgever.

3. Opdrachtgever(cliënt) staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Meike Coppoolse verstrekt gegevens, materialen of informatie.

4. Opdrachtgever(cliënt) draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Meike Coppoolse is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.

Artikel 7 Afspraken en annulering

1. Opdrachtgever(cliënt) of deelnemer dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken en zal zich gedurende de afspraak resp. coaching volledig inzetten en iedere medewerking verlenen.

2. Indien opdrachtgever(cliënt) of deelnemer, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afspraak, dan dient opdrachtgever resp. deelnemer dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Meike Coppoolse. Bij tijdige annulering heeft de opdrachtgever resp. deelnemer de mogelijkheid om 1 keer kosteloos een andere datum in te plannen.

3. Annulering van afspraken kan telefonisch, per e-mail, sms bericht en/of via WhatsApp.

4. Indien de afspraak niet binnen de in lid 2 gestelde termijn is geannuleerd dan kan Meike Coppoolse, aan degene die niet verschenen is zonder tijdige annulering, kosten in rekening brengen voor de daadwerkelijke gereserveerde tijd.

5. Dit artikel is ook van toepassing indien opdrachtgever(cliënt) of deelnemer –zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak.

6. Indien Meike Coppoolse een afspraak of coaching- of trainingsdag annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Meike Coppoolse niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht.

8. Indien opdrachtgever(cliënt) niet binnen de in lid 1 gestelde termijn een afspraak annuleert dan kan Meike Coppoolse kosten in rekening brengen voor de daadwerkelijke gereserveerde tijd.

Artikel 8 Coaching & begeleiding

1. Onderstaande aanvullende bepalingen gelden voor coaching en begeleiding.

2. In principe vinden begeleidingstrajecten door Meike Coppoolse plaats op de locatie van Labeur Lifestyle & Training Gildeweg 20a Vlissingen, tenzij partijen een andere locatie hebben aangewezen.

4. Meike Coppoolse heeft het recht om de inhoud van een begeleidingstraject te wijzigen.

5. Het is opdrachtgever(cliënt) niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, begeleidingsplannen, rapporten, sheets, presentaties etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

6. Het is niet toegestaan om opnames te maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

1. Meike Coppoolse is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:

 • Opdrachtgever(cliënt) zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 • Meike Coppoolse na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever(cliënt) zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
 • Eén van de partijen komt te overlijden;
 • Één van de partijen haar onderneming staakt.

2. Indien Meike Coppoolse overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.

3. Schort Meike Coppoolse de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden

4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever(cliënt), schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Meike Coppoolse het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.

5. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 10 Wijzigen overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.

2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Meike Coppoolse.

3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Meike Coppoolse een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Meike Coppoolse heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.

4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de opdrachtgever, dan is Meike Coppoolse gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Meike Coppoolse niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Meike Coppoolse het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijf.

6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Meike Coppoolse kan worden toegerekend, dan zal Meike Coppoolse geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

1. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door Meike Coppoolse aangewezen bankrekening.

2. Verstuurde facturen dienen door opdrachtgever(cliënt) binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Tenzij iets anders is overeengekomen.

3. Meike Coppoolse verstuurt haar facturen digitaal.

4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Meike Coppoolse het recht, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen

6. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

7. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag.

8. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een opdrachtgever bedraagt 1% per maand.

9. Indien Meike Coppoolse hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.

10. Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Meike Coppoolse open staan.

11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

12. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Meike Coppoolse haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat opdrachtgever de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft.

Artikel 12 Klachten

1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden of de factuur dient opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Meike Coppoolse.

2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.

3. Meike Coppoolse streeft ernaar om een klacht binnen 1 week af te handelen. Indien zij een langere termijn nodig heeft zal zij de opdrachtgever daarover per e-mail informeren.

4. Indien de klacht terecht is, heeft Meike Coppoolse de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Meike Coppoolse, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Meike Coppoolse behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, begeleidingsplannen, sheets, adviezen, rapporten etc. voor.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, adviezen, begeleidingsplannen, rapporten, sheets etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid

1. Zowel opdrachtgever als Meike Coppoolse, evenals personen die bij hen in dienst zijn en/of voor hen werkzaamheden verrichten verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit ander bron verkregen hebben.

2. Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.

3. Meike Coppoolse is niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar of uit andere bron verkregen hebben, in de macht van derden komt bijvoorbeeld –maar niet beperkt totdoor het zoekraken van e-mail of (elektronische) documenten, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Meike Coppoolse. Meike Coppoolse is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

4. Opdrachtgever zijn niet gerechtigd verstrekte (schriftelijk) materialen of informatie van Meike Coppoolse te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf.

5. Meike Coppoolse kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Meike Coppoolse kan eventueel de naam van opdrachtgever gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Meike Coppoolse is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.

2. Meike Coppoolse is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Meike Coppoolse is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever en/of indirecte opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Meike Coppoolse is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen.

4. Meike Coppoolse is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:

 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Meike Coppoolse aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Meike Coppoolse kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. Meike Coppoolse is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:

 • Gederfde winst;
 • Gemiste besparingen;
 • Gevolgschade;
 • Reputatieschade;
 • Teleurgestelde verwachtingen;
 • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

6. Voor zover Meike Coppoolse aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Indien Meike Coppoolse een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.

7. Elke aansprakelijkheid van Meike Coppoolse vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van de schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.

8. Meike Coppoolse is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Meike Coppoolse.

Artikel 16 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Meike Coppoolse, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.

3. Meike Coppoolse heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Meike Coppoolse haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Meike Coppoolse heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de opdrachtgever als Meike Coppoolse gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Meike Coppoolse het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Meike Coppoolse is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 17 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten, diensten, trainingen, offertes en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een opdrachtgever gevestigd of woonachtig is in het buitenland.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3. Alle geschillen tussen Meike Coppoolse en opdrachtgever zullen onderling beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.

4. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Meike Coppoolse, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

Artikel 18 Beeldmateriaal

1. Beeldmateriaal wat tijdens lezingen, masterclasses, trainingen en of workshops worden gemaakt zijn vrij voor gebruik in de uitingen van Meike Coppoolse.

GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl